Spring til indhold

Ydelseskatalog

BLINDE OG SVAGSYNEDE BØRN OG UNGE 0 - 18 ÅR

 • Anmeldelse til Synsregistret
  Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende) skal anmeldes til Synsregistret efter aftale med barnets forældre. Synsregistret hører under Statens Øjenklinik, som orienterer den lokale synskonsulent med anmodning om rådgivning og vejledning. Dette netværk er grundlaget for at kunne opspore og hjælpe disse børn. Anmeldelser til Synsregistret sker hovedsageligt fra øjenlæger og i mindre grad fra synskonsulenter og optikere.
 • Ny henvisning
  Sagsudredning og afklaring: Rekvirering af øjenlægelige oplysninger. Gennemgang af disse med Synscentralens fagpersonale. Besøge hjemmet, institutionen / skolen / uddannelsesstedet. Afklarende møder med institutioner og forældre. Analyse, forslag / rapport. Aftaler om forløb.
 • Kendt barn / ung
  Observation i skole / institution. Møder med skole, institution, forældre, sagsbehandler, PPR og vejledere på uddannelsesinstitutioner. Elevkurser / aktiviteter. Lærerkurser. Institutionsindretning (f.eks. belysning, afmærkning). Regionale / landsdækkende tiltag for specifikke grupper (f.eks. punktskriftlæsere). Indkaldelse til optisk undersøgelse og udredning på Synscentralen.
 • Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
  Udredning af behov, herunder afprøvninger og undervisning på Synscentralen. Sikring af tilvejebringelse af særligt tilrettelagt undervisningsmateriale og synshjælpemidler. Kontinuerlig evaluering af behov, også set i lyset af teknologisk udvikling.
 • Undervisning, rådgivning og vejledning
  Rådgive om handicapkompenserende og hensyntagende undervisning for alle blinde og svagsynede børn og unge, alle fag og alle trin. Børnehave/daginstitution, folkeskole/SFO, ungdomsuddannelser samt erhvervsvejledning. Varetage undervisning i særskilte områder, f.eks. punktskriftundervisning for nye lærere og for forældre samt punktskrift, IT- og mobilityundervisning mv. for eleverne.
 • Omfang
  Varierer efter behov og den kontekst, barnet eller den unge befinder sig i. Alle børn besøges mindst en gang årligt, de fleste adskillige gange. I tilfælde, hvor der opstår særlige behov, aftales en kontinuerlig besøgs- og møderække med indlagt observation. Årlige lokale eller regionale kurser for lærere i specifikke fagområder (f.eks. idræt, fysik for blinde elever, brug af kompenserende hjælpemidler / teknologi, undervisningsmetodik / inkluderende undervisning, udvikling af sociale kompetencer m.m.). Årlige lokale eller regionale kurser for børn og unge (f.eks. brug af hjælpemidler, afklaring af uddannelsesvalg, børnemøder mv.).
 • Udviklingsarbejder
  Udviklingsarbejder genereres ud fra aktuelle behov for at justere den daglige praksis. Gældende for alle ydelsesområder.

 

BLINDE OG SVAGSYNEDE VOKSNE

 • Ny henvendelse
  Rekvirering af øjenlægelige oplysninger. Gennemgang af disse med Synscentralens fagpersonale. På baggrund heraf beslutning om, hvorvidt borgeren i første omgang indkaldes til afprøvning på Synscentralen, henvises til ekstern optiker eller om der foretages hjemmebesøg.
 • Udredning på Synscentralen
  Visitation/afdækning af behov. Præsentation af hjælpemuligheder samt afprøvning, instruktion og undervisning i brugen af optiske og ikke-optiske hjælpemidler. Rådgivning/vejledning/undervisning, f.eks. mht. kompenserende teknikker og metoder, herunder ADL og mobilityundervisning. Prøveudlån af hjælpemidler. Ansøgning til kommune om hjælpemidler. Hjælpemiddeldepot funktion for kommunerne vedrørende synshjælpemidler.
  Journalskrivning/rapportering. Så vidt muligt inddragelse af nærmeste pårørende, således at disse får forståelse for synsnedsættelsen og dens konsekvenser. Aftale om videre forløb.
 • Udredning i hjemmet
  Som "Udredning på Synscentralen". Herudover boligindretning (f.eks. belysning, afmærkning). Undervisning i handicapkompenserende områder: Brug af svagsynsoptik. ADL, f.eks. køkkenaktiviteter, rengøring, tøjvask, måltidsteknik, kommunikation. Mobility, f.eks. brug af lang stok, orientering, ledsageteknik, ruteindlæring. Punktskrift (Braille).
 • Opfølgning
  Telefonisk opfølgning og fornyede aftaler.
 • Genhenvendelse
  Sker som oftest fordi synet er blevet endnu ringere eller fordi nye behov er opstået. Det videre forløb som 1 el. 2.
 • Omfang
  I høj grad individuelt efter behov. I tilfælde med særlige behov aftales længere forløb, f.eks. mobilityforløb. Årlige informative arrangementer for nye brugere. kurser (holdundervisning) efter behov, f.eks. kurser i brug af CCTV, pårørendekurser, køkkenkurser.
 • Brugere i erhverv
  Som "Udredning på Synscentralen". Herudover besøg på arbejdspladsen (f.eks. indretning af arbejdspladsen, vurdering af behov for mobilityundervisning, rådgivning vedrørende eventuel ændring af jobfunktion, rådgivning af arbejdskolleger mv.). Indretning / installering af særlige hjælpemidler.
 • Opsøgende arbejde
  F.eks. screenings- og kursustilbud indenfor udvalgte indsatsområder (f.eks. udviklingshæmmede med synsnedsættelse).
  Kurser for brugere og personale samt studerende mv.

 

IT-OMRÅDET 0 - 90+ år

 • Ansøgning om hjælp fra borger
  Visitation og afklaring: Indhentning af øjen­oplys­­ninger fra øjenlæge samt evt. gennemgang af øjenoplysninger med Synscentralens fagpersonale. Indkaldelse til og afholdelse af IT-afprøvning på Synscentralen. I nogle sager sker afklaring ved besøg i hjemmet. Orientering om sagsgangen herunder aftaler med bruger om mål og forløb for under­visningen afhængig af behov og den kontekst, borger befinder sig i. Skrivning af rapport over afprøvningen med afklaring af, hvilke hjælpemidler der er behov for, og hvad borger ønsker. Deltagelse i udredning af sager i IT-udredningsudvalget.
 • Undervisning samt kurser
  Undervisning i brug af kompenserende udstyr. Fejlretning på IT-udstyr (hardware og software). Telefonsupport til brugere af IT-hjælpemidler. Afholdelse af kurser for brugere, samt kurser for lærere, der underviser børn med synsnedsættelse. Sikring af tilvejebringelse af særligt tilrettelagt undervisningsmateriale.
 • Hjælpemidler
  Indkøb af IT-hjælpemidler (hardware og software) fra leverandør samt installation af software, opsætning og konfiguration af samme.
 • Vedligeholdelse af viden på området
  Vedligeholde viden om IT-hjælpemidler, samt følge med i udviklingen af synshandicap kompenserende IT. Deltagelse i regionale / landsdækkende netværk for det specifikke område. Deltagelse i IT-kurser for alm. IT samt specielt handicap-IT. Deltagelse i konferencer for handicap-IT.
 • Intern IT-support samt databaseadministration
  Vedligeholdelse og support af klientsystem/database og egen filserver. Support af telefoner og tablets.
 • Intern undervisning
  Undervisning til kolleger vedr. brug af de interne IT-systemer og IT-hjælpemidler.

 

DET OPTISKE OMRÅDE

 • Primær funktion
  Klinisk synsundersøgelse af svagsynede borgere hvilket indebærer måling af øjets synsfejl, farvesyn, kontrastsyn, synsfelt, beregning af specialoptik, receptudstedelse samt journalskrivning. Objektiv udmåling af synsstyrken, hvor patienten ikke selv kan medvirke i den subjektive del af undersøgelsen.
 • Undervisning
  Undervisning, efteruddannelse samt supervision af de optikere, amtet har indgået samarbejdsaftale med.
 • Synsundersøgelse ved medicinsk-optisk definerede øjensygdomme
  Defineres ved at synsevnen er normal, men hvor specialoptik er nødvendig for at afhjælpe synslidelsen. Her kan det bl.a. være tale om ekstrem optiske synsfejl, hvor det er nødvendigt at tilpasse specialkontaktlinser eller meget stærke briller.
 • Synsundersøgelse af børn i synsregistret
  Omfatter børn med synsfunktion mindre end eller lig med 6/18 eller tilsvarende nedsat synsfunktion. Det kan også dreje sig om børn, hvor en faglig instans (skole, sundhedsplejerske eller forældre) har brug for en afdækning af optometriske problemstillinger (høringssag).
 • Rådgivning, vejledning og undervisning
  Brug af svagsynsoptik.
 • Efterkontroller
  Brugere der har behov for efterkontrol indkaldes efter behov eller aftale.
 • Kurser
  Deltage i kurser for fagpersonale (optikere, sundhedspersonale, undervisere, sagsbehandlere mv.)

 

ØJENPROTESER

 • Ved henvendelse
  Rådgivning omkring kriterier og lovgivning. Udrede sagsforholdet og fremsende ansøgning til kommunen. Oprette elektronisk sagsmappe. Udstede og fremsende samtykkeerklæring. Holde kontinuerlig kontakt til ocularisterne / optikerne med henblik på aktuel viden om udviklingen på området og optimering af sagsgange.

 

SEKRETARIATSFUNKTIONER

 • Ny henvendelse
  Telefonmodtagelse/personlig henvendelse/skriftlig: Rådgivning omkring kriterier for adgang til Synscentralen. Oprette og vedligeholde elektronisk sagsmappe. Fremsende samtykkeerklæring. Rekvirere øjenlægelige oplysninger samt evt. andre relevante oplysninger til brug for sagsudredningen. Videregive sag til Synscentralens faglige personale. Journalføring vedr.: Indkaldelse til Synscentralen – besøg i hjemmet – ekstern optiker - afvisning.
 • Hjælpemidler
  Indkøb. Registrering af hjælpemiddel. Registrering af udlån til brugere (udlånserklæring). Udbringning/afhentning af hjælpemidler. Reparation og rengøring af hjælpemidler, evt. kontakte reparatør.
 • Daglige opgaver
  Telefonpasning. Post. Rådgivning. Modtagelse og servicering af brugere.
 • Regnskab
  Modtage fakturaer: Pr. post eller elektronisk. Kontrollerer – konterer - bogfører. Diverse regnskabsudtræk. Registrering af it-udstyr til brugere.
 • Ansøgninger fra optikere 
  Oprettelse af journal ved modtagelse. Videregives til optometrist, der udreder med henblik på ansøgning til kommunen. Sendes retur til optiker efter godkendelse fra kommunen. Kopieres og arkiveres til brug i regnskabssammenhænge.
 • Ad-hoc opgaver
  Indkøb af kontorartikler. Registrere ferie og fravær. Udsendelse af invitationer i forbindelse med arrangementer og kurser. Udskrive deltagerlister og arrangere befordring ved kurser og arrangementer. Registrere bortgang af brugere. Udlån af Synscentralens konferencelokale. Mindre ad-hoc opgaver for konsulenter. Dække bord og afrydning. Assistere ved arrangementer. Udfærdige rejseplan/billetbestilling.
 • Tjenestebiler
  Sørge for at bilparken er køreklar. Bykørsel – indkøb.
 • Fremstilling af materialer
  Bankoplader, telefonlister mv.